වාද බයිලා

එහා ගෙදර රතු සම්බා
මෙහා ගෙදර මුතු සම්බා
උඹේ තාත්ත ඇට ගෙම්බා
දෙකට නැමිල පුක ඉම්බා

මල්ලි පිම්බුවාට බඩ
ගෙම්බගෙ නෑ හැඩ
උඹ දැම්මොත් බොරු ලෙඩ
උඹෙ ගෑනිට බඩ

ඇස් නැති කබරගොයා
පස් නැති වලට ගිය
ඩ්‍රයිවර් කුපාඩියා
උඹලෑ අම්මට හුකල ගියා

උඩ කරණම් බිම කරණම්
ගහන පරෙයියා
උඹලෑ තාත්තට නම තිබ්බේ
වම්බටු පයියා

ගැහුව බෝලයක්
අහසේ තරු විසිවෙන්ට
හැදුව ලැට් එකක්
උඹගේ නම කැත වෙන්ට

එහා ගෙදර ජම්බු ඇටේ
මෙහා ගෙදර වෙරළු ඇටේ
උඹෙ තාත්තගෙ දකුණු ඇතේ
පටළුනානෙ කම්බි වැටේ

කෙට්ටු ලඳක් ගැන හිත හිත
දාල ඩ්‍රින්ක් එකක්
පකය දෙකට නැමිල කිස් කෙරුවේ
නකුටු බැල්ලියක්