ඇම්ඩන් කතා – වස්තුව

ඇම්ඩන් පාසලේ දී ප්‍රශ්නයක් අසයි.

ඇම්ඩන්: “ටීචර්, වස්තුවට කකුල් තියෙනවද?”

ගුරුතුමි: “මම හිතන්නේ නෑ, ඇයි ඇම්ඩන් එහෙම ඇහුවේ?”

ඇම්ඩන්: “මට අපේ අප්පච්චි කියනව ඇහුනා, වස්තුවේ කකුල් පළල් කරන්න” කියලා