ඇම්ඩන් කතා – වචන

ඇම්ඩන් ඉන්නේ දෙකේ පංතියේය. ගුරුතුමිය අකුරක් කියූ විට ලමුන් එම අකුරෙන් පටන් ගන්නා වචනයක් කිව යුතුය. මුලින්ම ගුරුතුමිය කීවේ “ප” අකුරයි. ඇම්ඩන් ඇතුලු ලමුන් කිහිප දෙනෙක් අත් එසවූහ. ඇම්ඩන් “පක” හෝ “පයිය” යන වචනය කීමට ඉඩ ඇති නිසා ගුණපාලට අවස්ථාව උදා විය. “පණුවා” ගුණපල කීය. ඊ ලඟට ගුරුතුමිය කීවේ “හ” අකුරයි. නැවතත් ඇම්ඩන් ඇතුලු ලමුන් කිහිප දෙනෙක් අත් එසවූහ. ඇම්ඩන් “හුත්ත” හෝ “හුකනවා” යයි කීමට ඉඩ ඇති නිසා බණ්ඩාට අවස්ථාව ලැබිණි. “හරකා” බණ්ඩා කීය. ඊ ලඟ අකුර වූයේ “ම” ය. මෙයින් කුණුහරුපයක් කීමට ඉඩ නැති නිසා ඇම්ඩන් ට අවස්ථාව ලැබිණි. “මීයා” ඇම්ඩන් කීය. “අම්මට හුකන තඩි ඌරු මීයා”

Advertisements