ඇම්ඩන් කතා – මීයා

ඇම්ඩන් පියා සමග නාමින් සිටී. පියාගේ සරම කැඩී ලිංගය පෙනේ.

ඇම්ඩන්: “තතේ, තාත්තේ, අර මොකද්ද?”
පියා: “ආ ඒ පුතේ මීයා”
ඇම්ඩන්: “එතකොට තාත්තෙ අර වහලෙ රීප්ප දිගේ දුවන්නෙ පකද?”

Advertisements