ඇම්ඩන් කතා – මාළු

ඇම්ඩන් මාලු ගේන්නට යයි. මේ දුටු සුමනා සිතුවේ ඇම්ඩන් ගාව ඇති සල්ලි ටික කඩා ගන්න්නටය. සුමනා ඇම්ඩන්ට කතා කලේය.

සුමනා: “ඇම්ඩන්, ඇම්ඩන්, පොඩ්ඩක් මෙහෙට එන්නකෝ!”

ඇම්ඩන්: “ඇයි?”

සුමනා: “මගේ හුත්ත තියෙන්නේ කොයි පැත්තෙද කියල කිවුවොත් මම රු. 50ක් දෙනවා. ඇම්ඩන් වැරද්දුවොත් මට රු. 50ක් දෙන්න ඕනා”

මුදලක් හොයා ගැන්මට හොඳ අවස්ථාවක් යයි සිතූ ඇම්ඩන් එකඟ විය.

ඇම්ඩන්: “හුත්ත තියෙන්නේ පස්සේ!”

සුමනා: “නෑ මේ ඉස්සරහ” කියා කකුල් දෙක පළල් කර පෙන්වීය. ඇම්ඩන් රු. 50 පරාදය. ඇම්ඩන් රු. 50 සුමනාට දී ගෙදරට බොරුවක් කියා ශේප් විය.

පසුවදාත් සුමනා ඇම්ඩන් මාලු ගේන්නට යන බව දැක “ආයෙත් ඔට්ටුව අල්ලමුද?” යයි ඇසීය. පස්සේ නැත්නම් හුත්ත අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහ තිබිය යුතු බව දන්නා නිසා ඇම්ඩන් මෙවර “ඉස්සරහ” යයි කීය. සුමනා එවට දෙකට නැවි “නෑ මේ පස්ස පත්තේ” යයි කීය. අදත් ඒ නිසා ඇම්ඩන් පරාදය. තුන්වැනි දවසේද මාළු ගේන්නට යන ඇම්ඩන් දක සුමනා ඔට්ටුව මතක් කළේය. “අනේ මේ සුමනෝ, උඹේ හුත්ත තියෙනකම් අපට මාළු කන්න වෙන්නෙ නැතැයි” කියමින් ඇම්ඩා හෙමින් සීරුවේ ශේප් වී ගියේය