ඇම්ඩන් කතා – බලු ජෝඩුව

ඇම්ඩන් ඔහුගේ අක්කා සමග පන්ති යමින් සිටී. පාරේ බල්ලෙක් බැල්ලියකගේ පිට මත නැග ගේමට සැරසෙයි.

ඇම්ඩන්: “අක්කේ, අක්කේ අර බල්ලෝ දෙන්නා මොකද කරන්නෙ?”
අක්කා: “ආ මල්ලි, අර බල්ලගෙ කකුල කැඩිල. බැල්ලි ඒ බල්ලව වත්තන් අරගෙන එක්කන් යනවා”

ඒ දෙස ඇම්ඩන් මඳක් වේලා බලා සිටී

ඇම්ඩන්: “මූව තියල වටිනව ද අක්කේ, එහෙව් බැල්ලිටනෙ මේ දාගෙන හුකන්නේ”