චිච්චිය

(සූර පප්පා හි “කැලේ මැද ගමක් තියෙනවා” තාලයට )

චිච් චිච් චිචි චිච්චිච් චිච්චිච්

කැලේ මැද හිලක් තියෙනවා
ඒ හිලට චිච්චියයි කියනවා
චිච්චියෙ මරු සැප තියෙනවා
ඒ සැප ගන්නට අපි හුකනවා

චිච් චිච් . .

කෙල්ලෝ චිච්චිය වනනවා
එය දකින කොල්ලන්ට නගිනවා
ච්චිචිය ඉල්ල අඬනවා
පවු කෙල්ලො බෑ කියල කියනවා

දෙන්න දෙන්න දෙකට නැවිල දෙන්න

ෂොට් එක ඉල්ලල කරදරේ
කැරි කොල්ලන්ගෙන් හරි කරදරේ
චිච්cඉ මිරිකන්න පෝලිමේ
උන් චිච්චි නැතිව කන චාටරේ

චිච් චිච් . .

චිච්චි මිරිකන්න සූරයෝ
අපි චිචි උරන්නත් දස්සයෝ
පයි මල්ලිල හරි වැඩ කාරයෝ
චිචිචි නංගිලගෙ වීරයෝ

චිච් චිච් . .